Geri dön

Aydınlatma Metni

Yayın tarihi: 23.09.2022
Son güncellenme tarihi: 09.05.2023

Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız sizin için hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Biz Kimiz?

EPOZTA (“Uygulama”) KUTBU YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (işbu belgenin devamında “EPOZTA, ““KUTBU”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından sunulmaktadır.

EPOZTA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (işbu belgenin devamında “Kanun” olarak ifade edilecektir) uygun olarak kişisel verilerinizi korumayı ve güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için KUTBU’ya ait EPOZTA Son Kullanıcı Sözleşmesi (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır.

KUTBU Tarafından İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte KUTBU tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, kullanıcı adı, doğum tarihi verilerini ifade etmektedir.

Abonelik Bilgileri: Kullanıcı numarası verisini ifade etmektedir.

İletişim Bilgileri: Adına kayıtlı hat numarası, irtibat numarası, e-posta, kimlik doğrulama, kurtarma e-postası ve hesaba erişim için kullanılan ve şifre ile güvenlik sorusunun cevabı veri türlerini ifade etmektedir.

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Cihazlarınızdan toplanan çeşitli teknik veriler, tercih ettiğiniz dil, aktif dönemler, kullanılan servis türleri, uygulama arayüzü ile ilgili alışkanlıklar, uygulamaya son giriş tarihi, uygulama kullanımı sırasında meydana gelen hatalara dair verileri ifade etmektedir.

Cihaz Bilgileri: IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, Kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Konum Bilgisi: Cihazının bulunduğu yerin lokasyon verisini ifade etmektedir.

Şikâyet ve Talep Verileri: Kullanıcı olarak KUTBU’ya ilettiğiniz talep ve şikâyetlerinizin içeriğinde yer alan verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler KUTBU’nun tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik, Abonelik ve İletişim Bilgileri, Kullanım ve

Davranışsal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Konum Bilgisi, Şikayet ve Talep Verileri.

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

KUTBU kişisel verilerinizi Uygulama’nın tarafınıza Kullanım Koşulları’na ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik, Abonelik ve İletişim Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Konum Bilgisi, Şikayet ve Talep Verileri.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, Uygulama kapsamında yapılan işlemler, tercihler ve kullanım alışkanlıkları verileri, cihazın GPRS özelliği vasıtasıyla tespit edilen konum verisi, IP adresi bilgisi, cihazın marka ve işletim sistemi bilgisi, cihaz kullanım dili, kullanılan operatör ve ülke bilgisi gibi Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel verilerin, Uygulamanın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi bu kapsama girmektedir.

KUTBU’nun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler KUTBU’nun tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik, Abonelik ve İletişim Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Şikayet ve Talep Verileri.

İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla KUTBU’nun tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri ile ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması bu kapsama girmektedir.

Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Uygulamanın kullanılması esnasında KUTBU ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen veriler: Profil fotoğrafı

İşleme amaçları: Profil fotoğrafınızın isteğinize bağlı olarak diğer kullanıcılar tarafından görülmesi imkânı sunulması bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya KUTBU tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

İşlenen veriler:Kimlik, Abonelik ve İletişim Bilgileri

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, şikayet yönetim süreçlerinin icrası, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması bu kapsama girmektedir.

KUTBU’nun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması KUTBU, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde KUTBU meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

İşlenen veriler: Kimlik, Abonelik ve İletişim Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Konum Bilgisi.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi. Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması bu kapsama girmektedir.

Açık rıza vermeniz halinde

Cihazınızın bazı ayarlarını etkinleştirmeniz halinde (rehber, kamera ve fotoğraflara erişim) kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor?

KUTBU sunucuları Türkiye’de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye’de saklanmaktadır.

Kişisel Veriler Kime ve Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

KUTBU, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir. Bu başlık altında yer alan bilgiler kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları, hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

·Yasal yükümlülükler doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlar: KUTBU yasal bir yükümlülük dâhilinde kişisel verileri, sunmakla yükümlü olduğuve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıylayetkili mercilerle paylaşabilir. KUTBU kişisel verileri paylaşmadan önce talep eden tarafların yetkili olup olmadığını inceler.

Birlikte çalıştığımız tedarikçi ve iş ortakları: Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için gerekli olması durumunda KUTBU kişisel verilerinizi belirtilen amaçla sınırlı olmak üzere ilgili tedarikçi ve iş ortaları ile paylaşabilir. Grup şirketleri ve KUTBU nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişiler: KUTBU’ya verdiğiniz açık rızanız kapsamında ya da yararlandığınız ürün ve hizmetlerin sunumu sırasında gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz KUTBU tarafından ilgili taraflarla paylaşılabilir.

Uygulama’da EPOZTA dışında kullanılabilecek diğer e-posta adreslerine giriş aşamasında paylaşacağınız kullanıcı adı ve şifreniz üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından işlenir. Bu özellikten yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz. EPOZTA kullanımı ve Google API’lerinden alınan bilgilerin başka herhangi bir uygulamaya aktarılması, Sınırlı Kullanım gereksinimleri de dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikası’na uygun olacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Uygulamanın kullanıcıları, Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, merhaba@kutbu.com adresine e-posta göndererek.

(ii) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, noter vasıtasıyla, “Küçükbakkalköy Mahallesi, Sonay Sokak, No: 6, Kat: 4, 34750, Ataşehir, İstanbul” adresine ileterek

(iii)Talebinize ilişkin olarak iletişim bilgileriniz ile beraber detaylı açıklamalara yer vererek uygulamanın içerisindeki “Bize Ulaşın” sekmesi üzerinden talebinizi ileterek.

Uygulama’nın Kullanımı

Uygulama’da kullanıcı hesabınızı silmek istemeniz halinde, silme talebinizi uygulamanın içerisindeki “Ayarlar” bölümünden silebilirsiniz.

Aydınlatma Metni Hakkında

KUTBU işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman, değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda, güncellenen Aydınlatma Metni Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. KUTBU tarafından Aydınlatma Metni’nde yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Deneyiminiz için çerezleri kullanıyoruz Çerez Politikası

Çerez Politikası